Prosjektarbeid

Ved Solvangen jobbes det til enhver tid med små og store prosjekt. Dette er prosjekter som gjerne oppstår på bakgrunn av barnas spørsmål, undring og interesser.
Våre visjoner rundt prosjektarbeid er knyttet til Rammeplanens fokus på barns medvirkning. I tillegg er vi inspirert av Reggio Emilia filosofien, som er utviklet i den Nord Italienske byen med samme navn. Grunntanken i denne filosofien er alles rett til å være delaktige i sitt eget liv, og være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker har kapasitet i seg som er en ressurs for samfunnet – også barna. Barnesynet er sentrert rundt synet på barnet som kompetent. Fokuset er på barnets skapende ressurs, og barnet som medskaper av kultur og kunnskap.

De voksnes rolle i barnehagen er å legge til rette for dette, og i en slik prosess benyttes mange forskjellige materialer og teknikker. Arbeidsmåtene er knyttet til prosjektarbeid som gir barna mulighet til å nærme seg det aktuelle tema ut fra egne interesser og forutsetninger.

For å finne ut hvordan barn lærer benytter vi observasjon og dokumentasjon i forkant av, og underveis i prosjektarbeidet. Dette gjøres gjennom bruk av bilder, gjennom barnas arbeider, og gjennom samtaler med barna. De største barna samler vi også til prosjektmøter, hvor interesser, kunnskap og fremgangsmåter er med på å drive prosjektet framover.

Solvangen barnehage er med i et Reggio-nettverk i Trondheim, hvor månedlige møter er med på å sikre videre utvikling, inspirasjon og arbeid innenfor dette området. Det settes av tid på ledermøter og personalmøter hvor våre satsningsområder trekkes frem slik at personalet sammen kan utvikle seg og reflektere rundt egen praksis og faglig fokus.

Filer